Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hout met Historie uitgebrachte prijsopgaven en op alle overeenkomsten gesloten tussen Hout met Historie en een wederpartij. 
 2. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de wederpartij. Uitzonderingen op deze regel dienen schriftelijk bevestigd te zijn tussen beide partijen. 

Artikel 2: Prijsopgaven en prijzen 

 1. Elke prijsopgave van Hout met Historie gebeurt op basis van beschikbaarheid van het materiaal uit voorraad, oftewel onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Dit houdt in dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan prijsopgaven en deze per definitie vrijblijvend zijn. 
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
 3. Prijsopgaven wat betreft materiaal op voorraad (zie ook lid 2.1) gelden in regel dertig dagen. 
 4. Prijsopgaven betreffende hout worden berekend op basis van de bruto inhoud (kopmaat x lengte), inclusief eventueel zaagverlies. Eventuele transportkosten of andere bewerkingskosten worden niet opgenomen in prijsopgaven, tenzij anders vermeld. 

Artikel 3. Betalingen en levering 

 1. Leveringsplicht ontstaat slechts door schriftelijke orderbevestiging van Hout met Historie en tegen de prijzen en condities van de dag van opdracht. 
 2. De wederpartij dient een aanbetaling van 50% te voldoen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen Hout met Historie en de wederpartij. 
 3. De wederpartij dient het volledige bedrag te betalen voor de levering, of ten tijde van de levering. Er wordt niet geleverd indien het volledige bedrag (nog) niet voldaan is. 
 4. Transport is altijd exclusief lossen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Transport geschiedt op basis van beschikbaarheid. Wanneer er transport inclusief lossen is overeengekomen, wordt er naast de auto gelost. Het is Hout met Historie ten alle tijde voorbehouden enkel te lossen op een door de chauffeur geschikt geachte locatie. 

Artikel 4. Opslag 

 1. De wederpartij dient het gekochte materiaal binnen twee maanden af te nemen. Na deze twee maanden geldt een marktconform tarief voor op- en overslag. 
 2. Opslag op het terrein van Hout met Historie gebeurt op risico van de wederpartij. 

Artikel 5: Voorbehoud van eigendom en reclame 

 1. De geleverde materialen blijven eigendom van Hout met Historie, wanneer de wederpartij het volledig verschuldigde bedrag (nog) niet heeft betaald. Betaald betekent in deze dat het geld of contant overgedragen is, of overgedragen is via een pinapparaat of reeds op rekening van Hout met Historie staat. 
 2. De wederpartij dient de materialen (inzake aantal, conditie, etc.) te controleren ten tijde van de levering. Wanneer de wederpartij materiaal wil reclameren, (alleen in het geval van een afwijkende levering) dient de wederpartij dit kenbaar te maken ten tijde van de levering, en wel door de reclame met reden, aan te tekenen op het ontvangstbewijs. 
 3. Elke reclamering die niet kenbaar is gemaakt zoals beschreven in 6.2 wordt niet in behandeling genomen. 
 4. Gezien de aard van het materiaal heeft de wederpartij niet het recht te reclameren wanneer het materiaal onderhevig is aan kleine kleur en kwaliteitsverschillen. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

 1. Al het materiaal van Hout met Historie wordt geleverd in de conditie waarin het bestaat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Het staat wederpartij vrij de conditie en kwaliteit van de materialen te inspecteren voor het aangaan van de overeenkomst. Gezien de historische aard van het materiaal is Hout met Historie niet in staat om de conditie en/of toekomst van de materialen te garanderen. Dit houdt in dat er géén garantie wordt gegeven op de geleverde materialen.Hout met Historie is niet aansprakelijk voor afwijkingen in maat, structuur, patroon, kleur, afwijkingen van fysieke eigenschappen welke door vroegere verwerking zijn ontstaan, mogelijke giftige verontreinigingen, uittreding van sediment, ongedierte, of blootstelling aan straling van geleverde producten. Wanneer de wederpartij een overeenkomst tekent met Hout met Historie accepteert het bij deze de materialen zoals mogelijk geïnspecteerd door de wederpartij: inclusief alle kenbare en niet-kenbare gebreken.  
 2. Gezien de historische aard van het materiaal is Hout met Historie niet in staat de herkomst dan wel de houtsoort van onbewerkt materiaal te garanderen. 
 3. Hout met Historie is niet verantwoordelijk voor schade aan het materiaal of andere voorwerpen ten gevolg van bewerking of verwerking van het materiaal. Verwerking of bewerking van het materiaal gebeurt op eigen risico. 

Artikel 7: Overmacht 

Hout met Historie heeft het recht zich op overmacht te beroepen in alle situaties waarin buiten toedoen of intentie van Hout met Historie de levering van materialen of het naleven van de overeenkomst op een andere manier redelijkerwijs onmogelijk wordt gemaakt of in ernstige mate wordt belemmerd. Voorbeelden van zulke situaties zijn: bijzondere weersomstandigheden, verstrekkende overheidsmaatregelen, brand, overstroming, import- of exportbelemmeringen of andere extreme omstandigheden. Wanneer een situatie van overmacht zich voordoet staat het Hout met Historie vrij de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren. 

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Hout met Historie en partijen. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders bepaalt. 

 

Lemmer, 2019, Wietze Loijens en Jurjen Bijlholt

Klanten beoordelen Hout met historie met een

4.9/5 363 beoordelingen

Onze klanten geven ons een

4.9/5

363 beoordelingen